Projektresultater

Energy Innovation Cluster driver innovationsprojekter til det danske energisystem; formidler viden mellem vidensinstitutioner og aktører i det danske energisystem og understøtter virksomhedernes internationalisering. Kernen er innovationsprojekterne.

I løbet af 2017 udviklede Energy Innovation Cluster en ny innovationsmodel, CRIF-modellen, der danner rammen om alle innovationsprojekter i Energy Innovation Cluster.

Om projekterne
Der er siden 2017 igangsat 29 innovationsprojekter. Syv er afsluttede og 22 er aktive. Af kontraktmæssige årsager kommunikeres to aktive projekter senere i 202O. 

De afsluttede projekter drejer sig i vid udstrækning om udformning af fælles standarder til design, fremstilling og især håndtering af store elementer til vindmøller. 

De aktive projekter er i første række nye løsninger til nedbringelse af omkostningerne ved fremstilling og drift af energiproduktioner på land og til havs. Det drejer sig især om løsninger, der anvender en kombination af robotter, droner, censorer og digitalisering. Blandt de senest igangsatte projekter er også nye løsninger til stabilisering af energinettet, hvor der også anvendes nye teknologier.

I forsommeren 2020 ventes seks projekter afsluttet. De fleste blev startet i slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019. I efteråret 2020 ventes yderligere fem projekter afsluttet. Stort set alle projekter har en projektlængde på mellem halvandet og to år.

Kun tre projekter har en projektlængde på over to år. Det gælder for alle projekter, at projektet først er afsluttet, når en ny løsning er markedsklar og taget i brug. 

Aktive projekter og deres tidsforløb:

Finansiering 
Projekterne er hovedsageligt finansieret af statslige fonde og EU-midler. Et typisk CRIF-projekt har en bevilling på mellem to og tre millioner kroner for at udvikle konceptet og herefter yderligere finansering til test og demostration. Bevillingen går til medfinansiering af de parter, der udvikler den nye løsning og til Energy Innovation Cluster, der faciliteter alle projekter. 

Innovationspartnere
En typisk innovationspartner er mindre, højteknologiske virksomheder, et universitetsinstitut og/eller et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS). 

De fleste innovationsprojekter består af samarbejde mellem tre til fire innovationspartnere, såkaldte problemløsere, og en eller flere store virksomheder fra energisektoren, såkaldte problemejere. Problemejeren kan f.eks. være en vindmølleproducent, en parkejer eller en af de store underleverandører til energisektoren. 

Problemejerens deltagelse i projektet skal sikre, at den endelige løsning bringes i anvendelse. 

Projekter på vej
Afslutningen af flere projekter i løbet af 2020 gør det muligt at starte en række nye innovationsprojekter. Energy Innovation Cluster har indsendt fondsansøgning til EUDP − Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, Innovationsfonden, Nordic Innovation og Den Danske Maritime Fond. Der er indsendt i alt 12 ansøgninger om en samlet finansiering på 200 mio. kr., hvilket afspejler flere større projekter end tidligere. 

De allerede afsluttede projekter og de ni projekter, der ventes afsluttet i 2020, vil give et vigtigt bidrag til styrkelse af den danske energisektors konkurrenceevne.

Med de projekter, der afsluttes i de nærmeste år og projekterne i pipeline, kan det innovative samarbejde, der faciliteres af Energy Innovation Cluster, give et afgørende bidrag til realisering af Danmarks klimamål og danske klimaløsningers internationale position. 

Innovationsprojekter

Aktive projekter
Energy Innovation Cluster er platform for partnerskaber og innovationsprojekter på tværs af industrien for energiproduktion.
Afsluttede projekter
Energy Innovation Cluster skaber løbende resultater i samarbejde med medlemmerne. Det sker gennem afsluttede CRIF-projekter.
Projektidéer
Bliv en del af løsningen på branchens udfordringer i et CRIF-projekt. Send os dit forslag til et nyt innovationsprojekt.

Kontaktperson

Glenda Napier
CEO
+45 42 14 91 74