H2SMAN

Finansieret af

Projektet “H2S Management System – Part 2: Full Scale Test” (herefter ”H2SMAN”) er en fortsættelse af Regionalfondsprojektet “H2S Management System”, som fokuserer på udvikling og koncept-test af en prototype af H2S håndteringssystemet til Technology Readiness Level (TRL) 4.

H2SMAN fokuserer på videreudvikling, test og demonstration af et alternativ til nuværende H2S håndteringssystemer anvendt i olie- og gassektoren, som eliminerer den miljøbelastende overdosering og senere udledning af overskydende scavenger. Dette vil resultere i mindre miljøpåvirkning under indvinding og produktion af olie og gas i den danske Nordsø samtidig med en omkostningsreduktion for operatørerne. Det forventes, at der ved implementering af systemet vil kunne opnås en reduktion i forbruget af scavenger på op til 30%.

I H2SMAN projektet vil en fuldskala version af H2S håndteringssystemet blive bygget, installeret og testet på to offshore olie- og gasinstallationer i den danske Nordsø. Et system, der muliggør kontinuerlig realtidsmåling af H2S koncentrationen i en multi-fase hydrokarbon-strøm ved brug af en H2S sensor sammenkoblet med et integreret og automatiseret scavenger-doseringssystem, er aldrig før blevet hverken udviklet eller testet i fuldskala offshore.

Olie og gas fra flere dele af den danske Nordsø indeholder varierende niveauer af H2S, en yderst korrosiv substans, som tilmed er særdeles sundhedsskadelig selv i små koncentrationer. H2S er naturligt tilstede i hydrokarbonerne i varierende koncentration som en konsekvens af kildebjergarten, reservoirbjergarten og modningshistorien af hydrokarbonerne. For at kontrollere og sænke indholdet af H2S i hydrokarbonstrømmen, tilsætter operatørerne en kemisk substans kaldet H2S scavenger. Dette scavenger er et stærkt miljøbelastende kemikalie, som er kategoriseret som et gult kemikalie jf. OSPAR Recommendation 2010/4.

Det er i dag almen praksis at overdosere mængden af scavenger for at møde de specifikationskrav, der stilles til eksportgas (disse kræver, at H2S indholdet skal være under et givet niveau), idet operatøren vil modtage en større bøde, hvis H2S grænsen overskrides. I det tilfælde, at eksportgas overstiger det tilladte H2S niveau, bliver gassen omdirigeret og afbrændt indtil, at H2S koncentrationen igen har nået det tilladte niveau. Overdosering af scavenger udgør ikke blot en økonomisk udgift for operatøren, men øger også udgifter til vedligehold. Tilstedeværelsen af overskydende scavenger medfører udfældninger i hele kompressor- og injektionssystemet. Ydermere udgør overdoseringen en stor miljømæssig belastning, da overskydende scavenger bindes i spildevandet, som enten re-injiceres ned i undergrunden eller bliver udledt ud i havet. Ved at designe et system, der kun tilfører den nødvendige mængde scavenger til den producerede gas, vil mængden af udledt scavenger reduceres med op til 30%.

Udfordring
Olie- og gasbranchen vil gerne reducere brugen af de miljøtunge og kostbare kemikalier kaldet scavengers, der bruges til at fjerne svovlbrinte fra gas. Et nyt fuldautomatisk målings- og styringssystem forventes at reducere brugen af kemikalier med 30 pct.

Problemejere
Operatører i den danske Nordsø

Problemløsere
Unisense, LICengeneering A/S, Aalborg Universitet og Pieter Mouritsen A/S.