Redegørelse for god Fondsledelse i Fonden Energy Innovation Cluster

Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og velfungerende.

En række interne politikker og procedurer er vedtaget og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og passende styring af fonden og fondens koncern. Komitéen for god Fondsledelse offentliggjorde i december 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse.

Det overordnede mål med Anbefalingerne for god Fondsledelse er at bidrage til, at bestyrelsen varetager fondens formål og interesser, og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Bestyrelsen ønsker at sikre, at fondens aktivitets- og uddelingsformål fremmes mest muligt, og at direktionen og øvrige medarbejdere i den daglige drift alene varetager fondens interesser. Bestyrelsen ønsker gennem kompetent og professionel ledelse af fonden at sikre stifters vilje, fondens vedtægt og den til enhver tid gældende lovgivning.

Anbefalingerne medvirker til gennemsigtighed og åbenhed omkring bestyrelsens arbejde og bidrager til at sikre grundlaget for god ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Fonden Energy Innovation Cluster følger følgende anbefalinger:

Anbefaling 1.1:

Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Det er i bestyrelsen besluttet, at det udelukkende er bestyrelsen og CEO Glenda Napier, der udtaler sig offentligt på vegne af fonden.

Anbefaling 2.1.1:

Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Fonden følger denne anbefaling, idet bestyrelsen hvert år i januar afholder en strategidag vedrørende fondens overordnede strategi.

Anbefaling 2.2.1.:

Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik op at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Fonden følger denne anbefaling idet bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne.

Anbefaling 2.2.2:

Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandserhvervet - undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelses beslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Denne anbefaling vil fonden imødekomme såfremt dette bliver relevant.

Anbefaling 2.3.1:

Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Dette gøres hvert år på den tidligere nævnte strategidag i bestyrelsen.

Anbefaling 2.3.2:

Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Fonden følger denne anbefaling idet udpegningsreglerne er udspecificeret i fondens vedtægter.

Anbefaling 2.3.3:

Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætningen og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Fonden følger denne anbefaling, da det vurderes at det er med til at skabe en mere alsidig bestyrelse, hvor mangfoldighed kan være med til at udvide bestyrelsens kompetencer.

Anbefaling 2.3.5:

Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens datter virksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Der forekommer ingen datter virksomhed(er) til fonden, hvilket også betyder, at ingen af fondens bestyrelsesmedlemmer er medlem af bestyrelsen eller direktionen hos denne.

Anbefaling 2.4.1:

Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.
Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Fonden overholder denne anbefaling, da alle i bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige i forhold til ovenstående punkter.

Anbefaling 2.5.1:

Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt en periode på fire år.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Jf. Fondens vedtægter pkt. 5.3 så vælges fondens bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år.

Anbefaling: 2.6.1:

Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Fonden følger denne anbefaling, da der en gang årligt på et bestyrelsesmøde evalueres på bestyrelsens bidrag samt resultater.

Anbefaling 2.6.2:

Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Fonden følger denne anbefaling idet bestyrelsen en gang årligt evaluere direktionens performance det forgangne år.

Anbefaling 3.1.1:

Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Fondens bestyrelsesformand samt direktionen aflønnes med et fast vederlag årligt.

Anbefaling 3.1.2:

Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Det fremgår af fondens årsrapport note 1 ”Personaleomkostninger” hvad der gives i vederlag til henholdsvis bestyrelsesformand samt direktion.


Fonden har besluttet at fravige to af anbefalingerne og dermed indrette sig anderledes på følgende områder:

Anbefaling 2.3.4:

Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og om medlemmet anses for uafhængigt.

Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Fonden har ikke tidligere belyst ovenstående, og ønsker ikke at følge anbefalingen, da der er risiko for at dette strider mod reglerne omkring oplysning af persondata.

Anbefaling 2.5.2:

Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.
Således har fonden indrettet sig og begrundelse: Fonden fraviger denne anbefaling da vi mener at det er vigtigt at have en bred skarer af bestyrelsesmedlemmer med stor erfaring fra erhvervslivet.